Salut Mental Catalunya

A SMC utiltzem l’eina TransparEnt del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i compartim totes les informacions en matèria de transparència tal i com indica la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Veure llei en pdf.

Balanç Social

Consulta aquí el Balanç Social 2023.

Obligacions tributàries

La Federació SMC i la Fundació SMC es troben al corrent de les seves obligacions amb l’Agència Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, fet que es garanteix mitjançant les certificacions que periòdicament s’obtenen de les dues administracions. Des de la Federació i la Fundació es fa seguiment constant, resolent aquelles eventualitats que es poden anar donant en la gestió de l’entitat, per garantir aquest extrem.

Pel fet de tenir el reconeixement d’Entitat d’Utilitat Pública, la Federació s’acull als supòsits d’exempció en l’aplicació de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que recull l’art. 20 de la Llei de l’IVA com a Entitat de Caràcter Social. Així mateix, es troba exempta de pagament de l’Impost de Societats (no de la seva presentació), i de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).

Certificat de qualitat

ISO 9001:2015

Protecció de dades web

Política de privacitat
Política de cookies

La Federació

La Federació Salut Mental Catalunya (G61064242) consta inscrita amb el número 285 de la secció 2a de la demarcació de Barcelona del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. Veure el document en pdf.

Es regeix per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Veure llei en pdf.

Entitat d’Utilitat Pública

Declarada com a Entitat d’Utilitat Pública amb data 16 de febrer del 2012 per la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, segons la llei 21/2004, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, i l’Ordre JUS/152/2018, del 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció d’aquestes entitats als instruments de transparència. Veure el document en pdf

Registre Grups d’Interès – Departament de Justícia

La Federació SMC està inscrita al Registre de Grups d’Interès del Departament de Justícia de la Generalitat, amb el número 189. Consultar. Marc legal: Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d’interès de Catalunya. Accedir al document en pdf.

Estatuts

Quina informació trobareu?
Tipus de socis: de ple dret o col·laboradors
Altes i baixes de socis
– Els seu drets i deures
Òrgans socials: Assemblea General i Junta Directiva
– Competències, funcions i funcionament dels diferents òrgans i càrrecs de l’equip
Règim disciplinari, econòmic i financer, voluntariat
– Dissolució i liquidació del patrimoni.
– Les principals línies de treball de la Federació són: 
· La protecció dels drets de les persones amb experiència pròpia en salut mental i de les seves famílies i la representació dels seus interessos per contribuir al desplegament del model d’atenció comunitària en salut mental. 
· La promoció de l’associacionisme en primera persona i de les famílies i l’impuls de polítiques públiques per garantir la millora de la qualitat de vida i la recuperació de les persones amb experiència pròpia en salut mental de les seves famílies.
· La contribució a la millora de l’atenció, la recuperació i l’empoderament de les persones amb experiència pròpia en salut mental i de les seves famílies.
· La contribució a la recerca i innovació en salut mental.
· La promoció de les aliances amb entitats de tot tipus per atènyer les seves finalitats.
· L’impuls d’accions comunicatives, de difusió i formatives per fomentar la sensibilització en matèria de salut mental.  

Els estatuts han estat actualitzats en assemblea general el 21 de març del 2023.
Estatuts Federació SMC
Certificat de la modificació dels estatuts 2023

Política de qualitat

Política de qualitat

Certificat de qualitat

ISO 9001-2015

La Fundació

La Fundació (G64746613) es va constituir al Registre de Fundacions amb data 19 de desembre del 2007, a instàncies de la Federació Salut Mental Catalunya, amb el nom de Fundació Privada Funamment. Inscripció al registre de Fundacions (205/2008). Al 2014 canvia el seu nom pel de Fundació Privada Salut Mental Catalunya i s’integra dintre de la marca SMC, per tal de fer més visible la salut mental i generar noves aliances i oportunitats que contribueixin a la millora de de la salut mental.

Es regeix per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Veure llei en pdf.

Moltes gràcies a totes les persones que col·laboreu com a amigues de la Fundació SMC amb les vostres aportacions regulars. A SMC imaginem un món on totes les persones tinguin els mateixos drets i oportunitats i puguin fer realitat els seus somnis. Moltes gràcies per construir-lo amb nosaltres.

Entitat d’Utilitat Pública

La fundació està declarada com una Entitat d’Utilitat Pública segons la llei 21/2004, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, i l’Ordre JUS/152/2018, del 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció d’aquestes entitats als instruments de transparència. Veure el document en pdf.

Registre Grups d’Interès – Departament de Justícia

La Fundació SMC està inscrita al Registre de Grups d’Interès del Departament de Justícia de la Generalitat, amb el número 5.395. Consultar. Marc legal: Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d’interès de Catalunya. Accedir al document en pdf.

Estatuts

Hi trobareu informació sobre:
– Sobre les finalitats i els àmbits d’actuació
– Sobre la dotació i l’aplicació dels recursos
– Sobre el funcionament del Patronat
– Sobre la dissolució i liquidació del patrimoni

Els estatuts de la Fundació van ser modificats al 2014 per tal de canviar el nom de l’entitat que va passar a dir-se Fundació Privada Salut Mental Catalunya.
Consulta el estatuts de la Fundació

Política de qualitat

Política de qualitat

Certificat de qualitat

ISO 9001:2015

Skip to content