Transparència

A SMC utiltzem l’eina TransparEnt del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). i compartim totes les informacions en matèria de transparència tal i com indica la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Veure llei en pdf.

La Fundació (G64746613) es va constituir al Registre de Fundacions amb data 19 de desembre del 2007, a instàncies de la Federació Salut Mental Catalunya, amb el nom de Fundació Privada Funamment. Inscripció al registre de Fundacions (205/2008)

Al 2014 canvia el seu nom pel de Fundació Privada Salut Mental Catalunya i s’integra dintre de la marca SMC, per tal de fer més visible la salut mental i generar noves aliances i oportunitats que contribueixin a la millora de de la salut mental.

Es regeix per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Veure llei en pdf.

La fundació està declarada com una Entitat d’Utilitat Pública segons la llei 21/2004, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, i l’Ordre JUS/152/2018, del 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció d’aquestes entitats als instruments de transparència. Veure el document en pdf

Al 2021 hem tingut 18 amics de la Fundació SMC.

Moltes gràcies a totes les persones que col·laboreu com a amics de la Fundació SMC amb les vostres aportacions regulars. A SMC imaginem un món on totes les persones tinguin els mateixos drets i oportunitats i puguin fer realitat els seus somnis. Moltes gràcies per construir-lo amb nosaltres.

Documents d’interès

Memòries

Estatuts

Entre altres qüestions, als estatuts hi trobareu informació:

  • Sobre les finalitats i els àmbits d’actuació
  • Sobre la dotació i l’aplicació dels recursos
  • Sobre el funcionament del Patronat
  • Sobre la dissolució i liquidació del patrimoni

Els estatuts de la Fundació van ser modificats al 2014 per tal de canviar el nom de l’entitat que va passar a dir-se Fundació Privada Salut Mental Catalunya.

Obligacions tributàries

La Fundació SMC es troba al corrent de les seves obligacions amb l’Agència Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, fet que es garanteix mitjançant les certificacions que periòdicament s’obtenen de les dues administracions. Des de la Fundació es fa seguiment constant, resolent aquelles eventualitats que es poden anar donant en la gestió de l’entitat, per garantir aquest extrem.

Pel fet de tenir el reconeixement d’Entitat d’Utilitat Pública, la Fundació s’acull als supòsits d’exempció en l’aplicació de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que recull l’art. 20 de la Llei de l’IVA com a Entitat de Caràcter Social. Així mateix, es troba exempta de pagament de l’Impost de Societats (no de la seva presentació), i de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).