Comptes clars

Ingressos 2019

Subvencions oficials: 749.347,56 €

Donatius i altres ingressos: 177.045,82 €

Ingressos per serveis: 63.453,93 €

Total: 989.847,31 €

Despeses 2019

Despeses de personal: €

Aprovisionaments: 166.815,26 €

Altres despeses explotació: 670.249,50 €

Amortització de l’immobilitzat: 33.285,40 €

Despeses financeres: 3.707,08 €

Total: 983.662,34 €