Comptes clars

Ingressos 2020

  • Subvencions: 783.691,43€
  • Serveis: 43.141,7€
  • Donatius: 140.650,51
  • Total: 967.483,64 euros

Despeses 2020

  • Personal: 616.224,2€
  • Aprovisionaments: 143.421,87€
  • Altres explotació: 165.402,21€
  • Amortització: 33.409,73€
  • Financeres: 5.862,71€
  • Total: 964.320,72 euros