Transparència

A SMC utiltzem l’eina TransparEnt del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

La Federació Salut Mental Catalunya (G61064242) consta inscrita amb el número 285 de la secció 2a de la demarcació de Barcelona del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. Veure el document en pdf

Declarada com a Entitat d’Utilitat Pública amb data 16 de febrer del 2012 per la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya. Veure el document en pdf

Alhora, consta inscrita en el Registre de Grups d’Interès del Departament de Justícia de la Generalitat, amb el número 189. Consultar. Marc legal: Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d’interès de Catalunya.

Pla Igualtat Federació Salut Mental Catalunya

Codi Ètic Federació SMC

Memòries

Estatuts

Quina informació trobareu?

  • Tipus de socis: numeraris o col·laboradors
  • Altes i baixes de socis
  • Els seu drets i deures
  • Òrgans socials: Assemblea General – Junta Directiva – Junta Executiva
  • Competències, funcions i funcionament dels diferents òrgans i càrrecs de l’equip
  • Règim disciplinari, econòmic i financer, voluntariat
  • Dissolució i liquidació del patrimoni

Els estatuts han estat modificats al 2017 per recollir l’interès que l’entitat té per la salut mental infanto-juvenil en la seva missió.

El canvi als estatuts es va aprovar a l’Assemblea del 18 de febrer del 2017.

Estatuts Federació SMC

Obligacions tributàries

La Federació SMC es troba al corrent de les seves obligacions amb l’Agència Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, fet que es garanteix mitjançant les certificacions que periòdicament s’obtenen de les dues administracions. Des de la Federació es fa seguiment constant, resolent aquelles eventualitats que es poden anar donant en la gestió de l’entitat, per garantir aquest extrem.

Pel fet de tenir el reconeixement d’Entitat d’Utilitat Pública, la Federació s’acull als supòsits d’exempció en l’aplicació de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que recull l’art. 20 de la Llei de l’IVA com a Entitat de Caràcter Social. Així mateix, es troba exempta de pagament de l’Impost de Societats (no de la seva presentació), i de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).