Funcionament

ESTATUTS

Podeu consultar els estatuts sencers en aquest pdf.

Quina informació trobareu?
– tipus de socis: numeraris o col·laboradors
– altes i baixes de socis
– els seu drets i deures
– Òrgans socials: Assemblea General – Junta Directiva – Junta Executiva
– competències, funcions i funcionament dels diferents òrgans i càrrecs de l’equip
– règim disciplinari, econòmic i financer, voluntariat
– dissolució i liquidació del patrimoni
 
Els estatuts han estat modificats al 2017 per recollir l’interès que l’entitat té per la salut mental infanto-juvenil en la seva missió.
El canvi als estatuts es va aprovar a l’Assemblea del 18 de febrer del 2017.

COM ENS ORGANITZEM


SOCIS
Els socis poden ser numeraris o col·laboradors. El procediment d’admissió correspon a la Junta Executiva de la Federació SMC, i l’expulsió a la Junta Directiva.

ORGANS SOCIALS
L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la Federació i està constituïda per tots els socis.
Els socis numeraris ténen drets a 5 vots, els col·laboradors a 1.
Entre les seves funcions destaquen la d’escollir i cessar al President i membres de la Junta Executiva, o modificar els estaturs i el règim intern.
Es reuneix en sessió ordinària una vegada a l’any, per aprovar la gestió, pressupost i comptes anuals. Es reunirà en sessió extraordinària quan ho demani la Junta Directiva i un 10% dels socis numeraris.
Els acords s’aprovaran per majoria simple dels assistents o representats, i en cas d’empat decidirà el vot del President.
Es pot fer delegació de vot en una altre soci de la mateixa categoria (numerari o col·laborador).
La Junta Directiva és l’òrgan que decideix les polítiques de la Federació i està formada per tots els socis, i és el seu lloc periòdic de trobada.
Entre les seves funcions destaquen nomenar els membres del Consell Assessor, el·laborar els criteris polítics d’actuació, o conèixer les actuacions de la Junta Executiva.
Es reunirà cada trimestre, i de forma extraordinària quan ho demani la Junta Executiva o un 10% dels socis numeraris.
Els acords s’aprovaran per majoria simple dels assistents o representats, i en cas d’empat decidirà el vot del President.
La Junta Executiva és l’òrgan col·legiat de govern de la Federació i s’encarrega de la gestió ordinària, la representació i l’administració.
Està formada per 10-12 membres, 1 o 2 poden ser escollits pels socis col·laboradors.
La durada dels càrrecs és de 4 anys i es poden presentar a la reelecció.
Entre les seves funcions destaquen fer el Pla de Gestió, els pressupostos i els plans estratègics.
Es reuneix 1 vegada al mes.
Les decisions s’aproven per majoria simple. El President té vot de qualitat.

CÀRRECS
El President representa la Federació i representa i convoca els òrgans de govern.
Els vice-presidents el substitueixen en cas de necessitat.
El secretari redacta les actes dels òrgans socials. En cas de necessitat, el substiueix el vice-secretari.
El director es escollit per la Junta Executiva i s’encarrega de la gestió tècnica i administrativa. Té veu però no vot als òrgans socials.
La Federació no té cap document intern que reguli el funcionament de l’entitat i es regula exclusivament pels seus estatuts.

JUNTA EXECUTIVA


JUNTA EXECUTIVA
Presidenta: Enriqueta Vidal Domènech (Associació Salut Mental Baix Llobregat) presidencia@salutmental.org Des del 2017 com a vocal i el 2020 com a presidenta – Perfil i trajectòria professional
Vicepresidència 1a: Ángel Urbina Sánchez (La Muralla) aurbina@federacio.salutmental.org Des del 2016 – Perfil i trajectòria professional
Vicepresidència 2a: Mercè Martín i Falgueras, ACFAMES i AFAMMCA acfames@hotmail.com Des del 2009 com a Vicepresidenta 2a i actualment com a Vicepresidenta 1a – Perfil i trajectòria professional
Secretari:  Josep Aguilar Triviño (AFEM Nou Barris) jaguilar@federacio.salutmental.org Des del 2013 com a vocal i el 2015 com a Secretari – Perfil i trajectòria professional
Vicesecretaria: Susana Plasencia Caparroz (Salut Mental Mataró Maresme) salutmentalmm@gmail.com Des del 2016 – Perfil i trajectòria professional
Vocals:Xavier Trabado (Arep) xtrabado@federacio.salutmental.org Des del 2005 com a Secretari, el 2006 com a President i el 2016 com a vocal – Perfil i trajectòria professional
Eva M. Barta (Associació Salut Mental Ponent) presidencia@smponent.com Des del 2013 – Perfil i trajectòria professional
Francisco Vicente Rubio Chuan (Associació Ment i Salut La Muralla) info@clubsociallamuralla.com Des del 2017 – Perfil i trajectòria professional
Mercè Torrentallé (Associació Salut Mental La Noguera) presidencia.lanoguera@gmail.com Des del 2018
Maria Combalia Gracia (Família i Salut Mental Girona i Comarques) ass_smental_girona@hotmail.com Des del 2001 – Perfil i trajectòria professional
Israel Molinero Blanco imolinero@federacio.salutmental.org Des del 2011 com a Secretari, el 2016 com a President i al 2020 com a vocal – Perfil i trajectòria professional

PLA ESTRATÈGIC 2016-19

La Federació SMC va començar a definir al 2015 un nou Pla Estratègic per als propers quatre anys. Aquest pla ha permès orientar millor i analitzar els reptes com a xarxa associativa, i formular objectius i accions més eficaces i adients per avançar en la consecució de resultats vinculats a la nostra missió.

VALORS
La Federació Salut Mental Catalunya compromesa amb la millora de la salut mental, la promoció de la qualitat de vida, la defensa dels drets, la sensibilització social, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació, tant d’infants com d’adults, fonamenta la seva actuació en els següents valors:
●       La transparència, actuant i donant a conèixer tots els aspectes vinculats a la gestió tècnica i financera, fent-los públics i posant-los a l’abast tant del conjunt de la xarxa associativa com de la societat.
●       Una gestió responsable, amb criteris integrals de qualitat i avaluació contínua, de sostenibilitat i d’eficiència, amb rigor, seriositat i amb capacitat autocrítica.
●       La cooperació i el treball col·laboratiu amb tots els agents, tant a nivell intern com extern, fent de la participació una eina de cohesió, de promoció i de diàleg, on tothom tingui l’oportunitat d’expressar-se i opinar sobre allò que els implica, amb la voluntat de construir conjuntament.
●       L’activisme i l’esperit de lluita com a element clau per a la transformació i la defensa dels drets en salut mental.
●       La coherència entre la missió i les accions que es desenvolupen en el marc de la Federació, mantenint-la amb independència dels factors externs i de context.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES
●       Eix 1: Incidència política
●       Eix 2: Enfortiment de la xarxa associativa
●       Eix 3: Sensibilització i comunicació
●       Eix 4: Inclusió social i serveis i programes per a les persones
●       Eix 5: Gestió interna