Funcionament

Estatuts

Podeu consultar els estatuts sencers en aquest pdf.

Quina informació trobareu?

 • tipus de socis: numeraris o col·laboradors
 • altes i baixes de socis
 • els seu drets i deures
 • Òrgans socials: Assemblea General – Junta Directiva – Junta Executiva
 • competències, funcions i funcionament dels diferents òrgans i càrrecs de l’equip
 • règim disciplinari, econòmic i financer, voluntariat
 • dissolució i liquidació del patrimoni

Els estatuts han estat modificats al 2017 per recollir l’interès que l’entitat té per la salut mental infanto-juvenil en la seva missió.

El canvi als estatuts es va aprovar a l’Assemblea del 18 de febrer del 2017.

Com ens organitzem

Socis

Els socis poden ser numeraris o col·laboradors. El procediment d’admissió correspon a la Junta Executiva de la Federació SMC, i l’expulsió a la Junta Directiva.

Òrgans socials
 • L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la Federació i està constituïda per tots els socis.
 • Els socis numeraris ténen drets a 5 vots, els col·laboradors a 1.
 • Entre les seves funcions destaquen la d’escollir i cessar al President i membres de la Junta Executiva, o modificar els estaturs i el règim intern.
 • Es reuneix en sessió ordinària una vegada a l’any, per aprovar la gestió, pressupost i comptes anuals. Es reunirà en sessió extraordinària quan ho demani la Junta Directiva i un 10% dels socis numeraris.
 • Els acords s’aprovaran per majoria simple dels assistents o representats, i en cas d’empat decidirà el vot del President.
 • Es pot fer delegació de vot en una altre soci de la mateixa categoria (numerari o col·laborador).
 • La Junta Directiva és l’òrgan que decideix les polítiques de la Federació i està formada per tots els socis, i és el seu lloc periòdic de trobada.
 • Entre les seves funcions destaquen nomenar els membres del Consell Assessor, el·laborar els criteris polítics d’actuació, o conèixer les actuacions de la Junta Executiva.
 • Es reunirà cada trimestre, i de forma extraordinària quan ho demani la Junta Executiva o un 10% dels socis numeraris.
 • Els acords s’aprovaran per majoria simple dels assistents o representats, i en cas d’empat decidirà el vot del President.
 • La Junta Executiva és l’òrgan col·legiat de govern de la Federació i s’encarrega de la gestió ordinària, la representació i l’administració.
 • Està formada per 10-12 membres, 1 o 2 poden ser escollits pels socis col·laboradors.
 • La durada dels càrrecs és de 4 anys i es poden presentar a la reelecció.
 • Entre les seves funcions destaquen fer el Pla de Gestió, els pressupostos i els plans estratègics.
 • Es reuneix 1 vegada al mes.
 • Les decisions s’aproven per majoria simple. El President té vot de qualitat.
Càrrecs
 • Presidència: representa la Federació i representa i convoca els òrgans de govern.
 • Vicepresidència: el substitueixen en cas de necessitat.
 • Secretaria: redacta les actes dels òrgans socials. En cas de necessitat, el substiueix el vice-secretari.
 • Direcció: es escollit per la Junta Executiva i s’encarrega de la gestió tècnica i administrativa. Té veu però no vot als òrgans socials.
  La Federació no té cap document intern que reguli el funcionament de l’entitat i es regula exclusivament pels seus estatuts.

Junta Executiva

Presidenta: Enriqueta Vidal Domènech (Associació Salut Mental Baix Llobregat) presidencia@salutmental.org – Perfil i trajectòria professional

Vicepresidència 1a: Ángel Urbina Sánchez (La Muralla) aurbina@federacio.salutmental.org Des del 2016 – Perfil i trajectòria professional

Vicepresidència 2a: Eva M. Barta (Associació Salut Mental Ponent) asm.eva@outlook.com – Perfil i trajectòria professional

Secretaria:  Vicenç Mateo (Associació Salut Mental Baix Llobregat) vicenmateo@yahoo.es

Vicesecretaria: Francisco Vicente Rubio Chuan (Associació Ment i Salut La Muralla) info@clubsociallamuralla.com – Perfil i trajectòria professional

Vocals