Comptes clars

Ingressos 2018

Subvencions oficials: 756.490,50 €

Donatius i altres ingressos: 153.314,86 €

Ingressos per serveis: 54.869,51 €

Total: 964.674,87 €

Despeses 2018

Despeses de personal: 638.080,58 €

Aprovisionaments: 183.964,87 €

Altres despeses explotació: 102.516,56 €

Amortització de l’immobilitzat: 32.990,69 €

Despeses financeres: 6.025,36 €

Total: 963.578,06 €