Funcionament

Estatuts

Podeu consultar els estatuts en aquest PDF

Quina informació trobareu?

 • Finalitats amb què es crea l’associació
 • Altes i baixes de les entitats membres
 • Drets i deures de les entitats membre
 • Tipologia d’entitats membre
 • Òrgans socials: Assemblea General – Junta Directiva – Comité Executiu
 • Competències, funcions i funcionament dels diferents òrgans i càrrecs de l’equip
 • Règim disciplinari
 • Dissolució

Els Estatuts d’AMMFEINA SMC van ser aprovats el 2005 i renovats el 2013.

Com ens organitzem

Els òrgans de govern d’AMMFEINA SMC són l’Assemblea General, la Junta Directiva i el Comité Executiu.

JUNTA DIRECTIVA

És l’òrgan que regeix, administra i representa l’Associació. Els membres de la Junta són escollits per votació de l’Assemblea General i exerceixen el seu càrrec gratuïtament. La composició de la junta es planteja en termes d’equilibri de les entitats associades tant pel que fa a paritat com a la procedència geogràfica. Aquest òrgan va ser reelegit en l’Assemblea Ordinària del 27 d’abril de 2017.

Les funcions de cada càrrec de junta estan definits pels Estatuts i el Reglament de règim intern d’AMMFEINA SMC. Les reunions de la Junta de Govern tenen lloc un cop al mes i se celebren.

COMITÉ EXECUTIU

És l’òrgan a través del qual pot actuar la Junta Directiva. Està integrat per les figures de presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria i a banda d’assumir les tasques que vinguin derivades de la pròpia Junta, fa el seguiment de la gestió de la coordinació.

 • Francisco Villegas Miranda, en qualitat de President de la Junta Directiva.
 • Enric Cardús Gómez, en qualitat de Vicepresident de la Junta Directiva.
 • Núria Martínez i Barderiu, en qualitat de Secretària de la Junta Directiva.
 • Anna Cohí i Ramón, en qualitat de tresorera de la Junta Directiva.

ASSEMBLEA GENERAL

És l’òrgan sobirà de l’associació i està integrat per les entitats membre d’AMMFEINA SMC, que alhora estan subjectes a les seves decisions. Cada associació membre té un vot a l’assemblea, amb independència del nombre dels representants que hi assisteixin, i els acords es prenen per majoria simple. L’Assemblea es convoca, com a mínim, un cop l’any. Es va reunir per darrer cop amb caràcter ordinari, el dijous 27 d’abril del 2017.

EQUIP PROFESSIONAL

És l’encarregat de la gestió de l’entitat i del desenvolupament dels projectes. El formen les figures de coordinació institucional, coordinació tècnica i tècnica de comunicació i secretaria tècnica.

Organigrama

Junta Directiva

Francisco Villegas – President

Des del 2019. En representació de
l’Associació BCN Salut Mental.
Currículum (pdf)
presidencia@ammfeina.org

Enric Cardús – Vicepresident

Des del 2015. En representació de la
Fundació Pere Mata.
Currículum (pdf)
vicepresidencia@ammfeina.org

Núria Martínez – Secretària

Des del 2015. En representació de la
Fundació Privada Drissa.
Currículum (pdf)
secretaria@ammfeina.org

Anna Cohí – Tresorera

Des del 2015. En representació de la
Fundació Privada DAU.
Currículum (pdf)
tresoreria@ammfeina.org

Miquel Isanta – Vocal

Des del 2015. En representació de la
Cooperativa Moltacte.
Currículum (pdf)

Marta Mateu – Vocal

Des del 2019. En representació de la
Fundació Privada Àuria.
Currículum (pdf)

Xavi Vallès – Vocal

Des del 2017. En representació
de la Cooperativa Nou Verd.
Currículum (pdf)

Israel Molinero – Vocal

Des del 2016. En representació de la
Federació SMC.
Currículum (pdf)

Equip professional

Leandro Tacons              

Coordinació institucional

M. 608 796 733

Currículum (pdf) coordinacio@ammfeina.org

Rosa Coscolla   

Coordinació Tècnica

M. 662 863 480 direcciot@ammfeina.org

Maria Pérez

Comunicació i secretaria tècnica

M. 607 650 592 suport@ammfeina.org