Comptes clars

El pressupost anual es realitza en funció del pla de gestió de l’any següent i del desenvolupament de les activitats que inclogui.

Ingressos

  • Ingressos per serveis: 72.450,00 €
  • Subvencions: 68.818,75 €
  • Altres ingressos; 11.500,00 €
  • Total: 152.768,75 €

Despeses

  • Pòlisses d’assagurances: 2.176,32 €
  • Altres serveis: 17.537,25 €
  • Despeses de personal: 121.062,25 €
  • Total: 140.775,82 €

AMMFEINA SMC es troba al corrent dels pagaments a la Seguretat Social i a Hisenda.