Reptes assolits

Defensa de drets

Reptes en la defensa de la salut mental

Molts dels reptes són fruit de la feina i la força col·lectiva entre els diferents agents de la salut mental que treballem, sovint conjuntament, per atènyer algun objectiu. En tots ells, Salut Mental Catalunya hi ha estat implicada d’alguna manera.

Creació de la Comissió d’estudi parlamentària sobre salut mental i addiccions, 2021

El juliol de 2021 el ple del Parlament de Catalunya va aprovar la creació d’una comissió d’estudi sobre salut mental i addiccions. Aquesta comissió va néixer fruit de la proposta de tot el sector implicat en el Pla Integral de Salut Mental i Addiccions, del quan forma part la Federació SMC.

La comissió va tenir la seva primera reunió el 20 de gener de 2022 on es va posar de manifest la necessitat d’abordar les polítiques de salut mental des d’una dimensió global.

Portem la veu del col·lectiu al debat de salut mental al Parlament de Catalunya, 2021

El 14 de desembre de 2021 Mercè Torrentallé va posar veu al col·lectiu de persones amb problemes de salut mental i les seves famílies davant el ple del Parlament de Catalunya en un debat sobre salut mental.

Mercè Torrentallé és presidenta de l’Associació Salut Mental la Noguera, membre de la Coordinadora d’entitats de salut mental i addiccions de les Terres de Lleida, membre de la junta executiva de la Federació Salut Mental Catalunya, vicepresidenta d’Obertament però, sobretot, voluntària i activista per la salut mental. En el seu discurs va posar de relleu les dificultats de les persones amb problemes de salut mental, la vulneració dels seus drets, la violència de gènere que pateixen les dones amb problemes de salut mental, la manca d’oportunitats laborals, la manca de suports comunitaris, l’estigma i l’autoestigma. Per la qual cosa va demanar que es creïn polítiques interdepartamentals i que es tinguin en compte les potents iniciatives existents en el món associatiu.

Matrimoni de persones amb diversitat, 2017

El ple del Congrés de Diputats aprovà una proposició de llei per a la modificació de la “ley de jurisdicción voluntària” , amb l’objectiu que les persones amb diversitat intel·lectual, mental o sensorial puguin contraure matrimoni sense haver de presentar un dictamen mèdic que ho autoritzi.

Compareixença al Parlament sobre educació inclusiva, 2017

La Federació SMC va comparèixer al Parlament de Catalunya, davant la comissió d’Educació, per tal de posar de relleu i reclamar un sistema educatiu inclusiu com a eina de prevenció contra l’exclusió laboral i social, garant de la defensa dels drets de les persones amb trastorn mental i de la igualtat d’oportunitats.

Ús de les pistoles elèctriques, 2016

El butlletí oficial del Parlament de Catalunya va publicar les conclusions del grup de treball sobre la utilització per part de la policia de les pistoles elèctriques. A petició d’un conjunt d’entitats, entre elles la Federació SMC, es va aconseguir que la normativa aprovada eliminés la referència a les persones amb problemes de salut mental com un dels casos de persones alterades o violentes amb les quals està justificat el seu ús. La resolució ja no parla de persones amb problemes de salut mental i fa una al·lusió genèrica a persones en estat d’agitació.

Creació del programa pilot Activa’t per la salut mental, 2015

La Federació SMC, la Federació Veus i la Generalitat de Catalunya van crear el projecte Activa’t per la salut mental per aconseguir que persones amb problemes de salut mental i els seus familiars puguin esdevenir agents de salut actius en el seu propi procés de recuperació, i millorar així la seva qualitat de vida. Es tracta d’un projecte pilot coordinat per la Federació SMC per tal de comprovar l’eficàcia d’aquest programa amb l’objectiu d’incorporar-lo a la xarxa pública d’atenció catalana.

Clubs Socials i Serveis PreLaborals, 2015

Després de molts anys de trajectòria i treball des dels Clubs Socials i els Serveis PreLaborals, es va donar un pas endavant en el reconeixement de la tasca i la funció que fan aquests serveis, mitjançant dues ordres publicades al Diari Oficial de la Generalitat. Això va permetre consolidar ambdós recursos dins de la cartera de serveis de la Generalitat, i seguir treballant per avançar en el desplegament del model d’atenció comunitària en salut mental.

club social tu tries 2020

Codi Penal, trastorn mental i perillositat, 2015

Després de mesos de negociació es van retirar del projecte de llei de modificació del Codi Penal totes les referències a les “mesures de seguretat de caràcter indefinit” que pretenien aplicar a les persones amb trastorn mental atenent a la seva suposada perillositat.

Pla integral de Salut Mental i Addiccions, 2014

El 2014 s’aprovà l’inici del Pla integral de Salut Mental i Addiccions amb un compromís de lideratge i coordinació des del Departament de la Presidència i amb la participació de tots els agents i una gran implicació del moviment associatiu. El desplegament del Pla ha de permetre millorar la transversalitat en l’atenció a la salut mental, generar noves oportunitats per les persones i treballar de forma més coordinada.

La creació d’Obertament, 2010

Cap al 2007 la Federació SMC va arribar a la conclusió que per més bons serveis i atenció que tinguessin les persones amb problemes de salut mental, si se sentien estigmatitzades i discriminades, no podrien avançar en la seva recuperació. Així, doncs, conjuntament amb d’altres agents de la salut mental del país, es va començar a treballar buscant referents internacionals per tal de constituir a Catalunya un ens que pogués treballar en aquest sentit.

Així va néixer al 2010 Obertament, l’Associació catalana per a la lluita contra l’estigma en salut mental, amb l’objectiu de combatre la discriminació que pateixen les persones a causa d’algun problema de salut mental i per fer que esdevinguin protagonistes del canvi. L’entitat està composada pels principals agents socials de la salut mental a Catalunya. Obertament forma part de la Global Alliance Against Stigma, un moviment mundial contra l’estigma i la discriminació en salut mental.

Actualment, la Federació SMC continua formant part de la junta de l’entitat i n’ostenta la presidència cada dos anys.


Skip to content