Reptes assolits

Defensa de drets

Mitjançant la nostra tasca d’incidència i el  treball conjunt amb les entitats, administracions i organitzacions implicades i compromeses en la millora de la salut mental, hem pogut donar compliment , defensar i impulsar iniciatives:

  • que contribueixen a generar oportunitats per a la recuperació de les persones amb problemes de salut mental i de les seves famílies
  • que aposten i lluiten per la defensa de drets i la no discriminació de les persones amb problemes de salut mental

Cronologia

Juny 2017 – Matrimoni persones amb diversitat

El ple del congrés de diputats aprova una proposició de llei per a la modificació de la “ley de jurisdicción voluntària” , amb l’objectiu que les persones amb diversitat intel·lectual , mental o sensorial puguin contraure matrimoni sense haver de presentar un dictamen mèdic que ho autoritzi.

Juliol 2016 – Utilització pistoles elèctriques

El butlletí oficial del parlament de Catalunya publica les conclusions del grup de treball sobre la utilització per part de la policia de pistoles elèctriques.
A petició d’un conjunt d’entitats, entre elles SMC, s’aconsegueix que la normativa aprovada elimini la inclusió de les persones amb problemes de salut mental com un dels casos de persones alterades o violentes amb les quals està justificat l’ús de les pistoles. La resolució ja no parla de persones amb problemes de salut mental i fa una al·lusió genèrica a persones en estat d’agitació

Juny 2015 – Clubs Socials i Serveis Prelaborals

Després de molts anys de trajectòria i treball des dels clubs socials i serveis pre laborals, es dóna un pas endavant en el reconeixement de la tasca i funció que fan aquests serveis, mitjançant dues ordres publicades al Diari Oficial de la Generalitat. Això permet consolidar ambdós recursos dins de la cartera de serveis del Departament , i seguir treballant per avançar en el desplegament del model d’atenció comunitària en salut mental.

Gener 2015 – Codi Penal, trastorn mental i perillositat

Projecte de llei de modificació del Codi Penal. Després de mesos de negociació es retiren totes les referències a les “mesures de seguretat de caràcter indefinit” que pretenien aplicar a les persones amb trastorn mental atenent a la seva suposada perillositat.

Juliol 2014 – Pla Integral

S’aprova el inici del Pla integral de Salut Mental i Addiccions amb un compromís de lideratge i coordinació des del departament de presidència i amb la participació de tots els agents , i una gran implicació del moviment associatiu. El desplegament del pla ha de permetre millorar la transversalitat en l’atenció a la salut mental, generar noves oportunitats per les persones i treballar de forma més coordinada.