Servei d'intervenció familiar

Acompanyament

Què és?

El Servei de Intervenció Familiar en Salut Mental consta de dos tipus d’activitats que es complementen i que comparteixen l’objectiu principal de potenciar les competències dels i les familiars per a la cura (acompanyar millor a la persona amb trastorn mental) i l’autocura (assolir el propi benestar emocional).

1. Sessions de intervenció familiar

2. Grups de Suport

El Servei ofereix un servei estable d’atenció continuada en el temps:

• De intervenció grupal formativa i de suport.

• Per a cuidadores de l’entorn familiar de persones amb problemàtica social derivada de trastorn mental.

• Amb la finalitat de facilitar eines, recursos, formació, suport i ajuda mútua que faciliti la tasca de cura i autocura.

• Realitzat per professionals especialitzats/des, amb la participació de voluntariat.

I contribueix a donar resposta a dificultats detectades:

– Vivència desconcertant de familiars per la situació viscuda i pel canvi del model d’atenció en salut mental, amb una re-definició de l’assistència, dels objectius i del rol de familiar acompanyant.

– Absència d’una co-responsabilitació de cures.

– Reajustament d’expectatives sobre drets i limitacions envers persones amb problemes de salut mental i professionals.

– Manca d’orientació, eines i suports per cuidar-se i acompanyar millor.

A qui va adreçat?

Les famílies, i especialment les dones, exerceixen un paper clau en la cura de les persones amb trastorn mental. La seva implicació pot comportar sobrecàrrega (emocional, social, física i financera) i necessiten molt suport. 

El desplegament de serveis d’atenció amb un enfocament comunitari de la salut mental és encara insuficient i territorialment no equitatiu. Moltes famílies de persones amb trastorn mental no disposen de la informació, formació, assessorament i suport necessaris.

La xarxa associativa de SMC facilita l’accés a serveis de intervenció familiar.

El model de SMC, considera a la persona cuidadora com a ciutadana (subjecte de drets) i clienta (subjecte d’atenció), posa el focus en maximitzar el benestar (versus optimitzar la rentabilitat com a recurs de suport) i reconeix que pot existir conflicte d’interessos entre la persona cuidadora i la beneficiària de les cures.

Les dones cuidadores mereixen especial atenció. Assumeixen més responsabilitats, pateixen més desgast i releguen més la pròpia autocura. La intervenció també pretén trencar amb la històrica feminització de les cures, promovent la co-responsabilització.

Objectius

  • Facilitar a familiars l’accés a coneixements sobre salut mental, trastorns mentals, intervenció, recursos i processos de recuperació.
  • Treballar les habilitats de cura.
  • Facilitar l’autonomia de la persona amb trastorn mental.
  • Millorar la comunicació, el clima i la convivència familiar.
  • Optimitzar les estratègies d’afrontament i potenciar els recursos personals pel propi benestar.
  • Incrementar o enfortir la xarxa de suport social de la família.
  • Promoure la co-responsabilització de les cures (versus la feminització de cures).
  • Millorar el benestar dels i les familiars.

Més informació

Contacta amb l’Espai Situa’t o amb l’associació local més propera per demanar informació.

Skip to content