Programa de suport als Clubs Socials

Acció comunitària

Què és?

El programa de suport als Clubs Socials es un servei que la Federació ofereix amb la finalitat de millorar l’atenció als serveis, resoldre dubtes dels professionals i oferir-los eines i recursos per poder desenvolupar millor la seva tasca.

Aqui va adreçat?

El programa de suport s’ofereix a totes les entitats membre que duen a terme la gestió d’un Club Social.

Entitat que ho gestiona

Federació Salut Mental Catalunya

Dades 2021

Objectius

  • Elaborar programes formatius a partir de les necessitats expressades pels professionals responsables dels Clubs.
  • Dinamitzar espais de treball per portar a terme tasques específiques de millora en algun aspecte concret del Club Social (avaluació, protocols d’accés, gestió informàtica,. Gestió tècnica, etc)
  • Oferir espais d’intercanvi d’experiències que afavoreixin que el coneixement pugui ser compartit.
  • Fer d’interlocutor dels Clubs Socials davant de l’administració i defensar les millores consensuades per la Comissió General en els espais d’incidència política.

Més informació

El programa de suport s’articula anualment a través de l’elaboració de Plans de Gestió consensuats amb la xarxa de Clubs. Aquests Plans de Gestió contemplen 4 espais de suport:

  • Comissió General de Clubs.
  • Comissions específiques (Grups de treball).
  • Espais de reflexió i d’intercanvi d’experiències.
  • Formacions.

Contacte

Carles Bonete: carles.bonete@salutmental.org

Skip to content