Contacte

Ofertes de feina

A més de les ofertes de feina, en aquest apartat del web publicarem les necessitats concretes de voluntariat de SMC.

Responsable Espai Situa’t El Prat de Llobregat

La Federació Salut Mental Catalunya, cerca un/a RESPONSABLE DE L’ESPAI SITUA’T DEL PRAT DE LLOBREGAT 

Funcions:

L ‘Espai Situa’t té com a finalitat facilitar l’apoderament, la recuperació i la ciutadania de les persones amb problemes de salut mental o risc de patir-ne, les seves famílies i altres persones del seu entorn afectiu.

 • Les funcions pròpies vers a les persones usuàries:
  • Atenció de les demandes d’informació: informació, orientació i acompanyament per a les persones i les seves famílies sobre temes de salut mental de manera que la persona atesa pugui fer servir de la millor manera els recursos i serveis comunitaris al seu abast, posant en valor les seves pròpies capacitats i integrant-se al seu entorn. S’atén de manera individual, familiar o  a petits grups, en funció de la demanda de manera coordinada amb els serveis municipals del Prat de
 • Organització de formacions: Planificació i organització de formacions degudament validades i avaluades, adreçades a l’apoderament, la recuperació, la ciutadania o el suport mutu. Les funcions inclouen totes les tasques vinculades a la realització i organització de les formacions excepte la impartició de les mateixes que es duran a terme amb els propis tècnics/ques o amb voluntaris/es o agents externs, segons les prioritzacions establertes. Exemple: formacions PROSPECT, formacions per a moderadors/es de Grups de suport mutu…
 • Enfortiment de la xarxa associativa: afavorir l’enfortiment i coneixement de la xarxa associativa a Catalunya, i contribuir a generar canals de comunicació i coordinació per la seva visibilitat i la continuïtat de les persones ateses per les xarxes assistencials en entitats de la societat civil, promovent la seva participació democràtica per la millora de les normatives i polítiques de salut mental.
 • Suport a les activitats grupals-psicoeducatives dels centre sanitaris: Suport a la difusió, seguiment i manteniment de formacions grupals o psicoeducatives realitzades per part dels serveis de salut (salut mental, primària, salut pública), destinades a afavorir l’autoconeixement, els coneixements en salut mental i les habilitats per resoldre dificultats tant a persones en primera persona com a familiars. Exemple: Programes multifamiliars, PROENFA, Klau de RE, formacions en recuperació.
 • Promoure el voluntariat vinculat al suport mutu. Realitzar activitats de promoció del voluntariat vinculat al suport entre iguals, ja siguin familiars o persones en primera persona, realitzar activitats de cura i de suport a les persones voluntàries en activitats de suport mutu i de formació continuada.
 • Contribuir activament a la dinamització comunitària en Salut Mental: conjuntament amb les associacions de familiars i persones amb experiència pròpia, participar, fent suport als agents locals en la generació i manteniment d’espais de treball col·laboratiu en salut mental pel bon funcionament de les xarxes assistencials i la cobertura a les necessitats de les persones des del respecte als drets de les persones, i les seves famílies, promovent la participació activa de les

Actuacions del servei:

 •  Atenció a demandes d’ orientació i informació sobre drets, recuperació i acompanyament en salut mental.
 • Seguiment dels casos, coordinacions amb altres serveis i reorientació cap als serveis pertinents a la xarxa i activació dels recursos necessaris, en funció de la demanda
 • Detecció, assessorament i registre de vulneracions de
 • Identificació, difusió i suport a la creació d’ actius a la comunitat, en l’àmbit de la salut mental.
 • Suport a la generació i manteniment d’ iniciatives de suport social en la comunitat, particularment grups d’ajuda mútua.
 • Suport a la difusió de grups terapèutics o psicoeducatius organitzats pels serveis de salut mental, serveis socials de base o especialitzats i la seva coordinació amb la xarxa associativa i comunitària
 • Organització de formacions en apoderament, recuperació, ciutadania i promoció de la salut validades i
 • Suport a la dinamització comunitària en salut mental en la identificació d’ actius, el reforç de la participació de les persones a la comunitat i ajudar a la interconnexió i relació entre
 • Convocar i portar la secretaria tècnica dels espais de coordinació territorial, garantint la implicació de les associacions de persones amb experiència i familiars de territori.
 • Creació i manteniment d’espais de suport a les persones voluntàries o activistes que ofereixen suport mutu.
 • Diagnòstic territorial de necessitats formatives i execució del pla de formació comunitàries (ex, formacions en moderació de GAMs, Programes PROSPECT, formació de professionals per a l’impartició de programes psicoeducatius, altres específiques).
 • Acompanyament al seguiment a les persones i famílies en situacions de major complexitat i mobilització de serveis pels casos de desatenció.
 • Seguiment de l’evolució de les necessitats no cobertes per la xarxa i elaboració d’informes.
 • Participació en el disseny i actualització, de manera col·laborativa, d’accions, materials, formacions per l’apoderament, la dinamització comunitària i el suport mutu tant presencials com virtuals en base a les necessitats detectades especialment des de l ‘àmbit local
 • Gestió i manteniment de la base de dades d’atencions, i coordinació amb altres bases de dades vetllant pel compliment de la legislació en matèria de protecció de
 • Difusió del servei i dels resultats de les
 • Avaluació del servei i les activitats grupals realitzades, elaboració d’informes.
 • Realització de sol·licituds, justificacions i memòries pel finançament del
 • Participació en accions transversals de la federació
 • Coordinació permanent amb la direcció de Serveis Socials

Requisits:

Formació acadèmica: 

LLICENCIATURA O GRAU EN PSICOLOGIA

Formació específica:

 • Rehabilitació psicosocial.
 • Paradigma de la recuperació
 • Model d’Atenció Comunitària al Trastorn Mental
 • Intervenció familiar.
 • Serveis d’informació, orientació i
 • Tràmits i gestions administratives en l’àmbit social i
 • Inclusió
 • Dinamització de

Competències necessàries:

 • Habilitats de comunicació assertives
 • Capacitat d’escolta
 • Sensibilitat interpersonal
 • Capacitat de planificació i organització del treball
 • Capacitat per al treball en
 • Automotivació.
 • Capacitat d’adaptació als
 • Capacitat de resolució de
 • Capacitat d’identificar solucions creatives en situacions d’alta càrrega de

Idiomes:

 • Català: nivell mitjà-alt
 • Castellà: nivell mitjà-alt
 • Inglés: mitjà-alt, equiparable al Advanced

Altres Valoracions:

Es valorarà favorablement la residència o vinculació professional amb el territori en el qual se situa el lloc de treball.

Es valora positivament disposar de vehicle propi i carnet de conduir.

Condicions contractuals:

 • Jornada : 20 Hores
 • Contracte : temporal
 • Categoria : Responsable Espai Situa’t
 • Sou brut anual : 15.180,06 euros
 • Sou brut mensual: 1084,29×14 pagues
 • Horari : a determinar
 • Data incorporació : principis de febrer
 • Àmbit territorial : Prat de Llobregat

Currículums fins : DATA LIMIT DE REBUDA DE CV 18/01/2021

També us podeu apuntar a l’oferta a través de Haces Falta en aquest enllaç.

 

Direcció de Persones, Financera, Administrativa i de Suport de Salut Mental Catalunya

Data límit per rebre candidatures: divendres, 24 de gener 2021

Salut Mental Catalunya està en un procés de cerca d’una persona per responsabilitzar-se de les àrees de Persones i Financera, d’Administració i Suport. Aquesta persona dependrà directament de la Direcció General de SMCatalunya i formarà part de l’equip directiu del grup.

Així mateix, gestionarà un equip de treball d’entre 5 i 8 persones per a l’assoliment dels objectius globals i de les seves àrees de responsabilitat directa.

Principals funcions i responsabilitats:

 • Direcció i gestió econòmica-financera de les dos entitats (supervisió de la comptabilitat, informes mensuals de gestió), direcció pressupostària (elaboració dels pressupostos anuals i anàlisi de desviacions), gestió de la tresoreria i contacte amb les entitats bancàries.
 • Gestió de persones (avaluació i desenvolupament professional, polítiques laborals, teletreball, horaris i vacances, convenis, etc.), participació i clima laboral (supervisió de les altes, baixes, contractes, nòmines, assegurances socials).
 • Coordinació administrativa i de suport (relació amb proveïdores, missatgeria, centraleta, eines i recursos de treball, ).
 • Coordinació del manteniment dels centres de treball del grup i relacions amb tercers contractats (empreses neteja, manteniment, lloguers locals, etc).
 • Interacció amb els serveis professionals contractats (gestoria, assessors diversos, etc.)
 • Gestió de l’equip de treball de l’àrea de Persones i de l’àrea de Finances, Administració i Suport
 • Participació en l’equip directiu, reportant directament a la direcció general i assumint funcions de representació institucional en el marc de les seves àrees de responsabilitat, treballant coordinadament amb la resta de direccions per a la implementació de la visió estratègica dels òrgans de govern i la bona gestió de les entitats

Perfil personal i professional

Persona amb actitud optimista, positiva i propositiva, amant dels reptes i amb un esperit de millora continua i de servei als demés, organitzada i metòdica, amb capacitat per prendre decisions i de gestionar persones.

 • Formació: titulació Superior en ADE, Econòmiques, Diplomatura en Empresarials, o similar.
 • Experiència laboral mínima de 10 anys i d’uns 3 anys en posicions
 • Coneixements experts i demostrables en comptabilitat i
 • Coneixements experts i demostrables en eines informàtiques i de gestió: paquet Microsoft Office amb nivell avançat, gestió de BBDD i programes de gestió
 • Idiomes: Català nivell C, desitjable coneixements d’anglès.
 • Desitjable coneixement del sector de la salut mental
 • Desitjable coneixement del funcionament d’organitzacions del tercer sector
 • Desitjable coneixements d’administració laboral

Competències

 • Persona orientada a resultats, flexible i amb gran capacitat de treball en equip
 • Capacitat de presa de decisions: persona capaç de prendre decisions i de gestionar en entorns
 • Organització i rigorositat: persona organitzada, detallista i rigorosa en la seva acció diària, capaç de decidir accions amb la informació
 • Gestió de persones: persona experta en la gestió de persones, des del punt de vista professional i emocional. Es busca capacitat de generar, liderar i cohesionar equips diversos i per projectes envers la missió de l’organització.
 • Innovació: proactivitat i capacitat d’aportar idees noves, pensar out of the box, tot tenint present el sector, i la missió de l’organització.
 • Transformació digital: perfil d’emprenedor intern i bon coneixedor de les eines necessàries per poder transformar des del punt de vista tecnològic la part de l’organització que d’ella depèn, a fi d’optimitzar recursos per aconseguir millors resultats

Condicions laborals

 •  Incorporació: immediata
 • Jornada laboral: a temps complert
 • Tipus contracte: indefinit
 • Remuneració: segons l’experiència aportada i escala salarial de l’entitat
 • Conveni: Oficines i despatxos
 • Lloc de treball: Barcelona
Auxiliar Club Social Egara (Terrassa) – Fundació Salut Mental Catalunya

La Fundació Privada Salut Mental Catalunya cerca una persona per al lloc de treball d’auxiliar del Club Social de Terrassa.

Missió:

Potenciar les habilitats socials de les persones amb problemes de salut mental i les seves capacitats cognitives, reforçant aquelles que estan minvades i posant de relleu les que estiguin més conservades, per tal de facilitar la seva integració social.

Funcions:

 •  Realitzar funcions complementàries i de suport a la tasca del/la coordinador/a del Club
 • Atenció directa als usuaris del Club
 • Coordinacions internes amb el coordinador del Club
 • Dissenyar el programa anual d’activitats del Club conjuntament amb el coordinador del Club
 • Planificar i fer el seguiment de les activitats internes i externes del club social fomentant la participació en elles del conjunt d’usuaris.

Requisits:

 •  Formació Integrador/a social, Treballador/a social o educador/a
 • Formació i experiència en Salut Mental
 • Coneixements dels tràmits i gestions administratives en l’àmbit social i sanitari
 • Coneixement de la xarxa assistencial i associativa del territori
 • Experiència en dinamització de grups i

Altres competències:

 •  Comunicació assertiva
 • Capacitat d’escolta activa
 • Organització i planificació de la feina
 • Capacitat per treballar en
 • Bon nivell de català i castellà escrit i
 • Iniciativa pròpia, capacitat de contenció i dinamització

Condicions contractuals :

 • Jornada: 32,5 hores/setmana
 • Total sou brut mensual: 1.200,62 € x 14 pagues
 • Data incorporació: immediata negociable
 • Tipus de contracte: temporal
 • Àmbit territorial: Terrassa

Currículums fins: 15 de novembre de 2020

Ofertes tancades:

 • Educador/a auxiliar pel Club Social Gramenet – Fundació SMC
 • Responsable XarXaJoves Barcelona – Federació SMC (plaça coberta)
 • Responsable de seguiment territorial a Lleida – Activa’t per la salut mental (cobert) Podeu fer-nos arribar els vostres CV per a futures convocatòries per aquesta plaça.
 • Tènic de suport i atenció a demandes Espai Situa’t a Terres de l’Ebre. (cobert)
 • Auxiliar administratiu de suport al Projecte de transició cap a cartera de serveis de l’Activat. (cancel·lat)
 • Tècnic responsable de l’Àrea sociocomunitària. (cancel·lat)
 • Tènic de suport i atenció a demandes d’Espai Situa’t a Catalunya Central – Anoia (cobert per promoció interna).