Contacte

Ofertes de feina

Responsable del servei Espai Situa’t i de projectes de SMC (substitució per maternitat)

Coordinar i oferir l’atenció al servei Espai Situa’t – SAFE  de Barcelona Esquerra-Litoral (15h), i contribuir a l’acompliment de la missió de SMC a través del desenvolupament de projectes de l’entitat, participant com a responsable dels mateixos i també com a persona de suport en aquells dels qual no n’és responsable directe (15h).

DEFINICIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Aquest lloc de treball s’emmarca en l’àrea operativa de SM Catalunya i depèn directament de la Direcció de projectes i serveis federatius. L ‘Espai Situa’t té com a finalitat facilitar l’apoderament, la recuperació i la ciutadania de les persones amb problemes de salut mental o risc de patir-ne, les seves famílies i altres persones del seu entorn afectiu.

Els projectes del que seria responsable estan vinculats a l’àmbit dels drets i l’anàlisi de recursos (assessoria jurídica justament , atenció psicoterapèutica psicoxarxa, vulneració de drets, elaboració del mapa de recursos…)

Principals funcions i responsabilitats:

  • Atenció a demandes d’ orientació i informació sobre drets, recuperació i acompanyament en salut mental. acompanyament per a les persones i les seves famílies sobre temes de salut mental de manera que la persona atesa pugui fer servir de la millor manera els recursos i serveis comunitaris al seu abast, posant en valor les seves pròpies capacitats i integrant-se al seu entorn. S’atén de manera individual, familiar o a petits grups, en funció de la demanda.
  • Seguiment dels casos, coordinacions amb altres serveis i reorientació cap als serveis pertinents a la xarxa i activació dels recursos necessaris, en funció de la demanda rebuda.
  • Detecció, assessorament i registre de vulneracions de drets.
  • Acompanyament al seguiment a les persones i famílies en situacions de major complexitat i mobilització de serveis pels casos de desatenció.
  • Seguiment de l’evolució de les necessitats no cobertes per la xarxa i elaboració d’informes.
  • Participació en el disseny i actualització, de manera collaborativa, d’accions, materials, formacions per l’apoderament, la dinamització comunitària i el suport mutu tant presencials com virtuals en base a les necessitats detectades especialment des de l ‘àmbit local
  • Gestió i manteniment de la base de dades d’atencions, i coordinació amb altres bases de dades vetllant pel compliment de la legislació en matèria de protecció de dades.
  • Responsable de la coordinació i execució de projectes en el marc de l’entitat
  • Suport al desenvolupament de projectes i activitats, segons les necessitats de l’organització.
  • Coordinació amb l’àrea d’Incidència, Comunicació i Aliances en el marc dels projectes dels quals n’és responsable, per tal de garantir la projecció dels mateixos i el correcte desenvolupament de les accions de comunicació
  • Coordinació amb altres projectes i serveis de SMC per potenciar l’impacte i la sostenibilitat dels projectes en els quals participa
  • Desenvolupament de plans d’acció en el marc dels projectes dels quals n’és responsable, establint calendaris d’execució, fites i indicadors d’avaluació
  • Desenvolupament de les memòries tècniques dels projectes dels quals n’és responsable directe i suport a l’elaboració de memòries dels projectes on hi participa
  • Control i seguiment de l’execució pressupostària dels projectes dels quals n’és responsable, tot coordinant-se amb l’àrea de Finances, Administració i Suport
  • Gestió i coordinació tècnica de les persones que formen part dels equips de treball en el marc dels projectes dels quals n’és responsable
  • Cooperació en el equip de projectes i serveis federatius en la reflexió conjunta de la planificació operativa, la resolució de dificultats i les propostes de millora des de la perspectiva del treball en equip.
  • Promoció i desenvolupament accions d’avaluació i actuacions de recerca .
  • Mantenir-se actualitzat/da per les novetats del sector i de l’estat de la salut mental a Catalunya i vehicular aquests coneixements a l’entitat.
  • Identificació de bones pràctiques i models que contribueixin a la millora contínua de les activitats que desenvolupa SMC
  • Proposta de millores en el marc de les activitats actuals i de generació de noves activitats que ajudin a l’acompliment de la missió de SMC
  • Responsable de l’acompliment dels objectius parcials de SMC, vinculats als projectes que desenvolupa
  • Contribució a l’acompliment dels objectius globals de SMC
  • Participació en espais de relacions sectorials, segons les necessitats de l’organització
  • Participació en els espais de treball i reflexió propis de SMC

 

 

CONDICIONS LABORALS:

  • JORNADA: 30 hores
  • CONTRACTE: substitució per maternitat
  • LLOC DE TREBALL: Responsable de projectes i ES.
  • SOU BRUT ANUAL: 22.770,12
  • HORARI: Tardes i matins combinat.
  • DATA D’INCORPORACIÓ PREVISTA: immediata
  • ÀMBIT TERRITORIAL: Barcelona
   • CURRICULUMS FINS:  16 de juny