InterTaules 2021/2

El butlletí de les Taules de Salut Mental

Represa de la feina amb compromís i corresponsabilitat a la Taula de Salut Mental de Mataró

2017-2020 / 2021-2023

A inicis d’aquest any –març 2021- s’ha reprès el treball que s’efectuava des de la Taula de Salut Mental (TSM) de Mataró. Els canvis accelerats que ha generat la pandèmia per la COVID-19, han fet necessària una nova anàlisi de necessitats, per poder revisar les línies estratègiques definides en el diagnòstic efectuat l’any 2018, i així avançar donant resposta a les necessitats actuals.

La TSM iniciava el seu recorregut l’any 2017 amb la seva constitució, amb l’objectiu de millorar la coordinació entre serveis en el marc de les estratègies del Pla director de salut mental i addiccions 2017-2020. Així, l’any 2018, amb el suport de la Diputació de Barcelona, es va iniciar un procés de treball per efectuar el diagnòstic, a càrrec del Grup PRISMA. Un cop culminat el procés diagnòstic, els membres de la TSM van consensuar –maig de 2019- el seguiment de cinc línies estratègiques que definien el treball a efectuar pels diferents grups de treball fins a inicis de l’any 2020.

Durant el mes de març d’ enguany, es reprèn la coordinació dels serveis integrats a la TSM. La represa vol tenir en compte el treball efectuat durant els primers tres anys, com a punt de partida, els aspectes a millorar per a la continuïtat del treball en grups i els obstacles que ha generat la situació actual i poden dificultar l’assoliment dels objectius. Així, es consensua efectuar una anàlisi DAFO, en dos sentits:

  • DAFO 1: Taula de Salut Mental. Efectuar una anàlisi que permeti analitzar les característiques internes de la TSM –fortaleses i debilitats- i les amenaces i oportunitats que es poden produir ara o en un futur immediat.
  • DAFO 2: Salut mental a la ciutat. Efectuar una anàlisi que permeti analitzar la situació en relació a la salut mental–fortaleses i debilitats- i les amenaces i oportunitats que es poden produir ara o en un futur immediat.

Ambdós anàlisi DAFO han permès reiniciar la coordinació entre serveis tenint en compte la millora d’aspectes d’organització i funcionament de la TSM i dels grups de treball i, per altra banda, definir les necessitats actuals, revisant les línies estratègiques per constituir els nous grups de treball. Actualment la TSM compta amb el compromís de més de 30 participants de diferents serveis i entitats del territori que treballen conjuntament per anar avançant en les línies estratègiques següents:

  • Línia 1. Afavorir la continuïtat assistencial i millorar l’abordatge dels casos atesos
  • Línia 2.Millorar la prestació de serveis en salut mental des dels diferents àmbits –l’accés, l’atenció primària, domiciliaria, hospitalària, urgències i emergències – des de l’avaluació de necessitats, el finançament, les prestacions i els recursos humans.
  • Línia 3. Lluitar contra l’estigma i millorar la sensibilització, prevenció i detecció en salut mental, amb especial èmfasi a les poblacions mes vulnerables i en infants, adolescents i les seves famílies.
  • Línia 4. Promoure la integració social i laboral que fomenti l’apoderament de les persones amb problemes de salut mental.

Com a resultat de l’anàlisi DAFO, es consensua la creació de quatre grups de treball amb la missió de desenvolupar cadascuna de les línies estratègiques esmentades. S’estableix el servei que efectuarà la coordinació de cada grup la composició dels membres que formem part de cada grup. Els grups de treball, constituïts a finals de maig, tenen com a missió l’avaluació de necessitats per a les poblacions destinatàries –infants i joves, persones adultes, gent gran, persones sense sostre, joves migrats sols, ocupes, etc.– la definició dels objectius i de la proposta d’actuació 2021-2023 per a la seva línia de treball, així com concretar els indicadors d’avaluació.

Els grups són una estructura de treball amb una metodologia comuna, participativa i estructurada. Es parteix del consens en els objectius de cada línia estratègica –de la missió del grup– així com del seguiment de la seva proposta inicial de treball 2021-2023 aprovada en el darrer plenari de la TSM –juliol 2021.

Es destaca que els grups de treball es constitueixen sota el principi de corresponsabilitat, amb la ciutadania i amb els altres professionals. Formar part d’un grup de treball suposa prendre un compromís i per aquest motiu cal disposar del temps necessari per poder assistir a les reunions i efectuar el treball encomanat en els terminis acordats. Per tant, és essencial establir un bon lideratge dels grups, amb compromís i coherència, establint un procediment de treball realista, amb objectius ben definits, accions i tasques concretes que permetin el desenvolupament de les diferents línies estratègiques com a resposta a les necessitats detectades.

Notes informatives

[1] *DAFO: mètode d’anàlisi que té per objectiu conèixer la situació actual i definir els canvis a efectuar. Les sigles corresponen als elements de l’anàlisi, característiques  internes –Debilitats i Fortaleses- o circumstàncies externes –Amenaces i  Oportunitats.

[2] Membres TSM Mataró: Centre de Salut Mental i Addiccions CSdM; Centres d’Atenció Primària de l’ICS i del CSdM; Institut Català de la Salut; Ajuntament de Mataró (Benestar Social, Salut, Policia Local, Educació i Mediació Ciutadana); Mossos d’Esquadra; Fundació Hospital; Farmàcies comunitàries; i diverses entitats/associacions: Centre de Formació i Prevenció; Associació Salut Mental Mataró Maresme; Federació Salut Mental Catalunya; Fundació Maresme; Fundació Salut Mental Catalunya; Associació TEA Asperger Maresme; Afatrac; Mans Amigues; i Fundació Àmbit i Prevenció. La coordinació de la TSM correspon a la Regidoria de Benestar Social, Salut i Consum de l’Ajuntament de Mataró.

Contingut elaborat per la Taula de Salut Mental de Mataró

Skip to content