3r Informe Federació SMC: Augment de l’angoixa i de les persones en situació de vulnerabilitat per la Covid-19

14/05/2020

La Federació publica el tercer informe (del 13 de març fins el 28 d’abril)sobre les afectacions que produeix el confinament a les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, a través de les entitats federades i les consultes que arriben als Espai Situa’t. Respecte al segon informe, hi ha hagut un augment del 35% en el nombre de participació d’entitats i serveis membres de SMC, passant de 108 en el segon qüestionari a 146 en aquest últim, i s’han atès ja 4.171 persones.

Es destaca que del total de persones ateses en aquestes entitats, el 50% de les persones es troben en situació de vulnerabilitat (en l’informe anterior era del 43%), ja sigui per factors socials (situacions d’exclusió social, indigència, baixos recursos econòmics…), de salut (problemes greus de salut mental, dependència a tòxics, trastorns de conducta, patologies orgàniques amb major vulnerabilitat a infecció per COVD-19…), o biogràfics (edat avançada).

Les entitats i serveis participants al qüestionari declaren que les principals necessitats detectades per les persones que han contactat amb ells durant aquest període de confinament són malestar emocional, angoixa, neguit, etc. (93,4% de les entitats i serveis), i moltes vegades verbalitzen la necessitat de suport emocional i/o psicològic (90,4%). També detecten un empitjorament del problema de salut mental (64,70%), ja sigui de la simptomatologia positiva com de la negativa; tot i que algunes persones es troben més a gust en la situació de confinament que abans. En algun cas s’arriba a manifestar ideació de caire delirant respecte al COVID19.

Tot i que moltes persones s’han adaptat millor a la situació de confinament, les entitats han detectat un important augment del nombre de persones que refereixen un empitjorament del seu estat emocional (pors, angoixes, tristor…), que de vegades és difícil de contenir adequadament per vies telemàtiques. En general també es mostren molt més preocupats pel “futur“: desconfinament progressiu, tornada a les activitats presencials dels recursos i serveis, por al contagi, etc. Perceben un cansament generalitzat, tant en les persones que s’han adaptat millor com en les que no.

També s’han detectat altres necessitats, menys freqüents, que ens indiquen situacions d’alta complexitat i que requereixen d’una intervenció més intensiva: En el cas de las consultes per situacions d’alta complexitat, trobem situacions dels següents tipus (per ordre de freqüència):

  • Dificultats i/o agreujament dels problemes de conducta que deterioren greument la convivència a la llar (40,70% de les entitats)
  • Consum de tòxics (28,7% de les entitats)
  • Incompliment reiterat del confinament (amb el risc que comporta per a la salut pròpia i la resta de confinats a la llar, a part de les recurrents multes) (24,60% de les entitats)
  • Agressions físiques, insults i/o amenaces (22,8% de les entitats), que poden suposar un important risc per a la integritat física i moral de la resta de persones que viuen a la llar. Acostumen a estar més vinculades a violència filioparental i/o violència de gènere.
  • Ideació o intent de suïcidi (14,40% de les entitats)
  • Persones sense llar, generalment acompanyades de trastorn mental greu i/o consum de tòxics, i conductes agressives (10,8% de les entitats).

Cal parar especial atenció a les persones que pateixen un problema de salut mental, viuen soles, i tenen pocs recursos personals i/o d’accés a Internet i noves tecnologies. En aquest sentit, podem dir que el 26% de les persones ateses no tenen accés a Internet.

També s’estan detectant més situacions personals i familiars en que la pèrdua d’ingressos econòmics (generalment per pèrdua de la feina) genera importants dificultats per a cobrir les seves necessitats bàsiques, especialment d’alimentació.

Les entitats i serveis participants en el qüestionari també mencionen que hi ha hagut un augment en el nombre de demandes/consultes, i en la intensitat d’intervenció que requereixen.

Molts professionals de les entitats i serveis vinculats a la Federació SMC estan doncs adaptant el seu funcionament no només quant al format d’atenció (telèfon i comunicació digital), sinó també quan a la freqüència de les intervencions (de vegades és diari) i l’horari d’obertura dels serveis.

Aquí podeu consultar els 3 informes:

Informe  3 abril | Informe 12 abril | Informe 28 abril