Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Com ens financem

Ingressos 2018

Subvencions oficials ………………. 756.490,50 €

Donatius i altres ingressos……….. 153.314,86 €

Ingressos per serveis ………………… 54.869,51 €

Total …………………………… 964.674,87 €

 

Despeses 2018

Despeses de personal ………………638.080,58 €

Aprovisionaments ……………………183.964,87 €

Altres despeses explotació …………102.516,56 €

Amortització de l’immobilitzat ……32.990,69 €

Despeses financeres …………………….6.025,36 €

Total …………………………….963.578,06 €