Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Estatuts Federació SMC

Quina informació trobareu?

  • tipus de socis: numeraris o col·laboradors
  • altes i baixes de socis
  • els seu drets i deures
  • Òrgans socials: Assemblea General – Junta Directiva – Junta Executiva
  • competències, funcions i funcionament dels diferents òrgans i càrrecs de l’equip
  • règim disciplinari, econòmic i financer, voluntariat
  • dissolució i liquidació del patrimoni
Els estatuts han estat modificats al 2017 per recollir l’interès que l’entitat té per la salut mental infanto-juvenil en la seva missió.
El canvi als estatuts es va aprovar a l’Assemblea del 18 de febrer del 2017.
Resum dels estatuts de la Federació Salut Mental Catalunya
Federació Salut Mental Catalunya és la denominació de l’antiga FECAFAMM (Federació catalana d’associacions de familiars i persones amb problemes de salut mental), creada al 1996 per unir els esforços de les associacions que ja existien a Catalunya.
Socis
Els socis poden ser numeraris o col·laboradors. El procediment d’admissió correspon a la Junta Executiva de la Federació SMC, i l’expulsió a la Junta Directiva.
Òrgans socials
L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la Federació i està constituïda per tots els socis.
Els socis numeraris ténen drets a 5 vots, els col·laboradors a 1.
Entre les seves funcions destaquen la d’escollir i cessar al President i membres de la Junta Executiva, o modificar els estaturs i el règim intern.
Es reuneix en sessió ordinària una vegada a l’any, per aprovar la gestió, pressupost i comptes anuals. Es reunirà en sessió extraordinària quan ho demani la Junta Directiva i un 10% dels socis numeraris.
Els acords s’aprovaran per majoria simple dels assistents o representats, i en cas d’empat decidirà el vot del President.
Es pot fer delegació de vot en una altre soci de la mateixa categoria (numerari o col·laborador).
La Junta Directiva és l’òrgan que decideix les polítiques de la Federació i està formada per tots els socis, i és el seu lloc periódic de trobada.
Entre les seves funcions destaquen nomenar els membres del Consell Assessor, el·laborar els criteris polítics d’actuació, o conèixer les actuacions de la Junta Executiva.
Es reunirà cada trimestre, i de forma extraordinària quan ho demani la Junta Executiva o un 10% dels socis numeraris.
Els acords s’aprovaran per majoria simple dels assistents o representats, i en cas d’empat decidirà el vot del President.
La Junta Executiva és l’òrgan col·legiat de govern de la Federació i s’encarrega de la gestió ordinària, la representació i l’administració.
Està formada per 10-12 membres, 1 0 2 poden ser escollits pels socis col·laboradors.
La durada dels càrrecs és de 4 anys i es poden presentar a la reelecció.
Entre les seves funcions destaquen fer el Pla de Gestió, els pressupostos i els plans estratègics.
Es reuneix 1 vegada al mes.
Les decisions s’aproven per majoria simple. El President té vot de qualitat.
Càrrecs
El President representa la Federació i representa i convoca els òrgans de govern.
Els vice-presidents el substitueixen en cas de necessitat.
El secretari redacta les actes dels òrgans socials. En cas de necessitat, el substiueix el vice-secretari.
El director es escollit per la Junta Executiva i s’encarrega de la gestió tècnica i administrativa. Té veu però no vot als òrgans socials.

La Federació no té cap document intern que reguli el funcionament de l’entitat i es regula exclusivament pels seus estatuts.