Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Com ens financem

INGRESSOS 2018

Subvencions

1.673.899,96 €

Ingressos per serveis

143.929,62 €

Donatius

10.694,63 €

Altres ingressos

9.063,29 €

Ingressos financers

1.598,44 €

TOTAL

1.839.185,94 euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPESES 2018

Personal

1.057.297,05 €

Ajuts concedits i altres despeses

311.699,67 €

Aprovisionaments

235.593,92 €

Altres despeses d’explotació

173.618,77 €

Amortització de l’immobilitzat

35.608,67 €

Despeses financeres

 19.999,84 €

TOTAL

 1.833.817,62 euros