Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

Un 15,7% menys de salari pels treballadors amb discapacitat

Salari persones discapcitat

Les persones amb discapacitat registren una baixa participació en el mercat laboral i quan hi participen ho fan en pitjors condicions. L’any 2015 van presentar una taxa d’ocupació del 23,4%, menys de la meitat que en el cas de la població sense discapacitat, i el seu salari brut anual mitjà dels treballadors/es per compte aliena va ser un 15,7% menys que el de les persones sense  certificat administratiu.

Ho diu l’Instituto Nacional de Estadística (INE), en el darrer informe publicat d’El Salario de las Personas con Discapacidad, en el que també es xifra el salari brut anual mitjà dels treballadors per compte aliena amb discapacitat en 19.569 euros. Malgrat les xifres suposen una lleugera milloria respecte de l’any 2014  (2,9%), encara estan lluny de representar una igualtat d’oportunitats en l’accés, manteniment i promoció de les persones amb discapacitat en el mercat de treball.

La diferència entre ambdós grups de població, resulta major en homes (amb ubn salari un 20,4% inferior en el cas de las persones amb discapacitat), que en dones (un 11,6% menor). Entre la població amb discapacitat, però, la desigualtat salarial entre homes i dones és inferior: el salari de les dones és un 14,7% inferior, mentre que el en cas de les persones sense discapacitat va ser d’un 23,1%.


Discapacitat intel·lectual i per raó de salut mental, a la cua

Les persones amb discapacitat per raó de salut mental o discapacitat intel·lectual segueixen a la cua en accés al mercat laboral i condicions salarials. En ambdós casos, el salari mig anual brut va estar per sota de la mitjana de la població amb discapacitat: 3.870,3 euros menys en el cas de les persones amb certificat per raó de salut mental (15.699,3 euros) i 7.216,6 euros en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual (12.353,0 euros).