Salut Mental Catalunya

Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental
Junts pel benestar de tots

El Govern regula la composició i el funcionament del Consell de la Discapacitat de Catalunya

gene

El Govern ha aprovat el decret que regula la composició, les atribucions i el funcionament del Consell de la Discapacitat de Catalunya, l’òrgan consultiu de la Generalitat en matèria de discapacitat. Al Consell hi seran representades la Generalitat, les entitats municipalistes i les federacions d’associacions catalanes més representatives en l’àmbit de l’atenció a les persones amb discapacitat.

Adscrit al Departament de Benestar Social i Família, el Consell assessorà el Govern en matèria de planificació, programació i ordenació de les polítiques relaciones amb les persones discapacitades. També vetllarà per la transversalitat de les polítiques de promoció de l’autonomia personal i de l’atenció a aquestes persones facilitant la interlocució directa entre els diferents departaments i el sector de les persones amb discapacitat.

En aquest sentit, el Consell de la Discapacitat de Catalunya deliberarà sobre l’orientació de les polítiques adreçades a les persones amb discapacitat, en les matèries següents:

  • Eradicar la discriminació en tots els àmbits
  • Promoure la igualtat d’oportunitats, de tracte i respecte, per avançar cap a una societat més inclusiva i solidària
  • Promoure l’autonomia personal, social i laboral
  • Impulsar la inclusió i la participació reals i efectives en la vida quotidiana
  • Fomentar l’apoderament de la persona i la seva família
  • Garantir l’exercici dels drets i les llibertats fonamentals
  • Impulsar mesures d’acció positiva suplementàries a favor de les dones amb discapacitat
  • Qualsevol altra funció que, dins del seu objecte i àmbit d’actuació, li sigui atribuïda per disposició legal o reglamentària.

El Consell de la Discapacitat de Catalunya es reunirà com a mínim un cop l’any en sessió ordinària. El presidirà el president de la Generalitat i tindrà dues vicepresidències, una de les quals l’ocuparà la titular del Departament de Benestar Social i Família. L’estructura la completaran 25 vocalies, en representació de la Generalitat, l’administració local i les entitats del sector.

Enllaç relacionat:

Nota de premsa de la Generalitat